cđsd

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị

HATAP

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị và được tổ chức lại theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 11/05/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị và đã hoàn thành việc kiện toàn, tổ chức lại bộ máy theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 đối với Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Quỹ, làm cơ sở triển khai thực hiện và thực thi một cách có hiệu quả chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh. Đây là quỹ tài chính ngoài ngân sách hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, có nhiệm vụ vận động, tiếp nhận và quản lý nguồn tài chính hỗ trợ ngân sách Nhà nước, các khoản đóng góp bắt buộc, tài trợ, nguồn vốn viện trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước,… liên quan đến chính sách bảo vệ và phát triển rừng.